Skip to main content

Symfonia Finanse i Księgowość 2.0 – produkt wycofany ze sprzedaży

Symfonia Finanse i Księgowość umożliwia rozliczanie firmy pod kątem księgowym. Zapewnia bezpieczeństwo i komfort codziennej pracy. 

Łatwe przystosowanie programu Symfonia Finanse i Księgowość do potrzeb Twojej firmy

 1. Możliwość wyboru długości roku obrachunkowego – do 23 miesięcy;
 2. Obsługa lat obrachunkowych przesuniętych względem lat kalendarzowych;
 3. Generowanie wzorcowego planu kont powiązanego ze wzorami sprawozdań finansowych;
 4. Możliwość rozpoczęcia pracy w każdym miesiącu roku obrachunkowym, poprzez wprowadzenie bilansu Otwarcia i obrotów sprzedaży;
 5. Definiowanie rejestrów VAT, układów bilansu, rachunku zysków i strat oraz parametrów stałych;
 6. Automatyczne naliczanie i dekretowanie naliczonych w programie różnic kursowych i odsetek za zwłokę, z Wykorzystaniem definiowanych kont specjalnych;
 7. Tworzenie słowników – kartotek pełniących rolę grup kont analitycznych
 8. Możliwość definiowanie własnych rodzajów dokumentów na podstawie dokumentów wzorcowych

Komfort codziennej pracy i bezpieczeństwo danych

 1. Zapewnienie ciągłości rozliczeń poprzez wprowadzenie nierozliczonych transakcji do obrotów rozpoczęcia;
 2. Pełna kontrola nad mechanizmem automatycznego przeksięgowania kosztów według zadanych kryteriów
 3. Tworzenie firmy testowej (próbnej) na podstawie danych firmy głównej – w celu sprawdzenia poprawności wykonywanych działań;
 4. Tworzenie storna czarnego lub czerwonego dla istniejącego dokumentu, kopii dokumentu;
 5. Definiowanie  szablonów księgowania dla dokumentów, które mają powtarzający się sposób dekretacji;
 6. Kontrola poprawności wprowadzonych danych pod względem rachunkowym oraz bilansowania się dokumentów;
 7. Prowadzenie raportu kasowego z możliwością wprowadzania faktur VAT z uwzględnieniem rejestrów VAT;
 8. Automatyczne wyliczanie bieżących różnic kursowych oraz dokonywanie zestawień zobowiązań i należności w walutach;
 9. Wycena bilansowa wartości na kontach walutowych, wyrażonych w walutach miesięcznie i na dzień bilansowy;
 10. Pełna obsługa rozliczeń VAT przy transakcjach zagranicznych, w tym obsługa transakcji wewnątrzunijnych;
 11. Rejestracja transakcji trójstronnych;
 12. Możliwość rozliczania pracowników pobranych zaliczek;
 13. Kontrola sald kont rachunków bankowych podczas wprowadzania dokumentu;
 14. Mechanizm weryfikacji poprawności NIP wszystkich krajów należących do UE

Bieżąca kontrola zobowiązań i należności

 1. Możliwość zlecenia elektronicznego polecenia przelewu
 2. Automatyczne naliczanie odsetek za zwłokę w płatnościach oraz możliwość wystawiania not odsetkowych w ogólnych lub szczegółowych, z precyzyjna informacją o Naliczeniach cząstkowych;
 3. Mechanizmy wyceny bilansowej należności i zobowiązań w kwocie wymagającej zapłaty;
 4. Drukowanie przelewów, wezwań do zapłaty, potwierdzeń sald i zestawień transakcji;
 5. Automatyczne łączenie transakcji w rozrachunkach;
 6. Automatyczne zestawienie kompensaty rozrachunków wzajemnych z kontrahentami oraz wydruk wezwania do kompensaty wysyłanego kontrahentowi;
 7. Notatki i znaczniki nadawane transakcjom w rozrachunkach dla zamieszczenia dodatkowej informacji

Szybki dostęp do potrzebnych informacji

 1. Szybkie wyszukiwanie zbiorczych informacji na podstawie wielu różnych kryteriów;
 2. Możliwość sprawdzenia wpływu zapisów z dokumentów w buforze na stan przed ich ostatecznym zaksięgowaniem;
 3. Automatyczne przenoszenie kwoty z rejestru na właściwe strony kont przy wprowadzaniu danych dla VAT;
 4. Drukowanie raportów i zestawień sporządzonych w programie w tradycyjnej formie papierowej lub elektronicznej – format PDF;
 5. Łączność internetowa z kontrahentem, bezpośrednio z kartoteki kontrahentów

Pomocne zestawienia i raporty

 1. Automatyczne prowadzenie dziennika księgowań;
 2. Raporty wchodzące w skład ksiąg rachunkowych;
 3. Automatyczne generowanie deklaracji podatkowych VAT – VAT 7, VAT 7K, VAT 7D, VAT UE, VAT UEK;
 4. Automatyczne wyliczanie wartości podatku dochodowego;
 5. Automatyczne wyliczenia i ujmowanie w deklaracjach podatkowych oraz sprawozdaniach finansowych różnic kursowych;
 6. Wydruki rejestrów VAT i ich zestawień do deklaracji;
 7. Zestawienie kontroli płatności VAT pomocne przy ustalaniu limitu kwoty podatku do zwrotu;
 8. Możliwość nadania poszczególnym zapisom w rejestrach VAT znaczników ułatwiających szybkie wyszukanie potrzebnych informacji;
 9. Automatyczne wyliczenie rocznego współczynnika proporcji dla częściowego odliczenia VAT naliczonego przy sprzedaży mieszanej;
 10. Automatyczny bilans oraz rachunek zysków i strat obliczane w każdym momencie, z możliwością uwzględnienia dekretów w buforze;
 11. Wykonywanie typowych raportów, w oparciu o dane zgromadzone na kontach;
 12. Przeprowadzanie różnorodnych analiz;
 13. Szybki eksport do MS Excel raportów: Obroty konta, Zapisy na koncie, Obroty kont aktywnych, Obroty kont w miesiącu, Zestawienie obrotów i sald, Bilans oraz Rachunek zysków i strat;
 14. Możliwość definiowania własnych zestawień przez Użytkownika
 15. Przesyłanie zgromadzonych danych do programu Sage Symfonia Analizy Finansowe
Zadzwoń teraz