Skip to main content

Data wpływu FV zakupu a plik JPK

W broszurze informacyjnej dot. struktury JPK_VAT(3) (dostępnej na stronie internetowej Ministerstwa Finansów www.mf.gov.pl) wyjaśniono, że ewidencja zakupu VAT w strukturze logicznej JPK obejmuje pozycje nieobowiązkowe określone jako opcjonalne, m.in. „DataWplywu” (tj. data wpływu dowodu zakupu). Krajowa Informacja Skarbowa informuje podatników, że sformułowanie „opcjonalne”, użyte do ww. pozycji, należy rozumieć w ten sposób, że tej pozycji nie trzeba wypełniać, gdy data wpływu jest tożsama z datą wystawienia dowodu zakupu (tj. pozycją „DataZakupu”). Natomiast, gdy tak nie jest, pole to trzeba wypełnić.

Zwróciliśmy się do Ministerstwa Finansów o potwierdzenie prawidłowości wyjaśnienia KIS w powyższej kwestii. W dniu 22 stycznia 2018 r. otrzymaliśmy następującą odpowiedź:

„(…) Stanowisko KIS jest poprawne. Pole w strukturze JPK_VAT, określone jako „data wpływu”, jest to pole opcjonalne i należy przez to rozumieć, że tej pozycji nie trzeba wypełniać (można pozostawić ją pustą), gdy „data wpływu” faktury jest tożsama z „datą zakupu” (podkreśl. red.). Natomiast w sytuacji, gdy tak nie jest, wskazane pole podatnik powinien wypełnić. Jednocześnie wpisanie przez podatnika w JPK_VAT zarówno „daty zakupu”, jak i „daty wpływu”, gdy są takie same, jest również postępowaniem poprawnym i nie powoduje błędu.”

Żródło tekstu: http://www.czasopismaksiegowych.gofin.pl

Zadzwoń teraz