Skip to main content

Nowe zasady korzystania z KSeF

KSeF Symfonia

o tym, że 1 lipca 2024 roku przedsiębiorcy, którzy są VAT’owcami przejdą rewolucje w fakturowaniu chyba już wie każdy? Natomiast obecnie zostało opublikowane nowe rozporządzenie przez Ministerstwo Finansów dotyczące korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur.

Nowe rozporządzenie określa:

 • rodzaje uprawnień do korzystania z Krajowego Systemu e- Faktur (KSeF),
 • sposoby nadawania, zmiany lub odbierania uprawnień do korzystania z KSeF oraz wzór zawiadomienia o nadaniu lub odebraniu uprawnień,
 • sposoby uwierzytelniania podmiotów korzystających z KSeF, 
 • zakres danych, których podanie umożliwia dostęp w KSeF do faktury ustrukturyzowanej, faktur wystawionych trakcie trwania awarii systemu, po przesłaniu ich do KSeF, oraz faktury VAT RR i faktury VAT RR KOREKTA wystawionych przy użyciu KSeF, bez konieczności uwierzytelniania(tzw. dostęp anonimowy);
 • sposób oznaczania faktur ustrukturyzowanych, udostępnianych nabywcy poza KSeF lub używanych poza KSeF, umożliwiający dostęp do faktury w KSeF oraz umożliwiający weryfikację danych zawartych na tej fakturze, oraz wymagania techniczne dla tego sposobu oznaczania;
 • sposób oznaczania faktur wystawionych w czasie awarii systemu udostępnionych nabywcy w sposób inny niż przy użyciu KSeF, umożliwiający weryfikację danych z tych faktur oraz umożliwiający zapewnienie autentyczności pochodzenia i integralności treści tych faktur, w przypadku ich udostępnienia nabywcy w sposób inny niż przy użyciu KSeF , oraz wymagania techniczne dla tego sposobu oznaczania.

Co do szczegółów tak, aby treść była zrozumiała:

 • Sposoby nadawania uprawnień: w pierwotnym projekcie wskazano sposób nadawania, zmiany lub odbierania uprawnień do KSeF. Obecnie zapis ten rozszerzono i dodano wymóg podania danych unikalnych identyfikujących pieczęć elektroniczna podmiotu uprawnionego jeśli pieczęć ta nie zawiera numeru NIP. Nowym rozwiązaniem jest jeszcze wskazanie zakresu danych jakie będzie musiał podać podatnik w celu nadania/zmiany/anulowania uprawnień KSeF w przypadku samofakturowania, jeśli wystawiający FV nie ma numeru NIP, przez rolnika ryczałtowego, przez podatnika wskazanego przez rolnika ryczałtowego będącego nabywca produktów rolnych
 • Formularz ZAW-FA będzie można złożyć w formie elektronicznej i został określony nowy wzór tego zawiadomienia
 • Uwierzytelnić użytkownika w KSeF będzie można w następujący sposób: środka identyfikacji elektronicznej wydanego w systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego identyfikacji elektronicznej; danych weryfikowanych za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego; danych weryfikowanych za pomocą kwalifikowanej pieczęci elektronicznej; wytworzonego przez KSeF, po uwierzytelnieniu się podatnika lub podmiotu uprawnionego w sposób tzw. tokena.
 • Token zostanie dodatkowo zabezpieczony kluczem szyfrującym. Natomiast klucz szyfrujący będzie się składał z klucza prywatnego i klucza publicznego. Klucz publiczny będzie częścią certyfikatu cyfrowego jego właściciela i mogą go używać wszyscy zainteresowani. Jednakże klucz prywatny będzie chroniony przez właściciela klucza i tylko on będzie mógł się nim posłużyć.
 • Kod QR – uregulowany zostaje również dostęp do faktury poprzez podanie kodu QR. Wprowadzona zostanie konieczność oznaczania kodem weryfikującym faktur wystawianych za pomocą samofakturowania, jeśli nabywca wystawiający fakturę nie posiada numeru identyfikacji podatkowej (NIP).

Wprowadzone będą również przepisy przejściowe, gdzie zostanie wskazane po podaniu jakich danych faktury ustrukturyzowanej, wystawionej w KSeF przed dniem 1 lipca 2024 r., możliwy będzie dostęp do tej faktury w KSeF (tzw. dostęp anonimowy). 

A szczegóły znajdziesz w projekcie rozporządzenia w sprawie korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur – opublikowany 27 listopada 2023 r. na www.rcl.gov.pl

Zadzwoń teraz