Skip to main content

Symfonia Finanse i Księgowość Pakiet Profesjonalny

Symfonia Finanse i Księgowość Pakiet Profesjonalny to program dedykowany do prowadzenia ksiąg rachunkowych dla firm jedno lub wielooddziałowych prowadzących działalność handlową, usługową lub produkcyjną w dowolnej branży. System wspiera szerokie spektrum procesów biznesowych, jest elastyczny i łatwo się dostosowuje do potrzeb firmy. Elastyczność programu i rozbudowane narzędzia raportowe umożliwiają zastosowanie systemu również w jednostkach budżetowych.

Rachunkowość bilansowa

– Wielopoziomowy plan kont: 60 000 pozycji w planie kont oraz 999 kont syntetycznych

– Rozbudowane opcje generowania i zarządzania słownikami

Zapisy na koncie, obroty na koncie, obroty kont aktywnych, bilans, rachunek zysków i strat

Zaawansowane możliwości zarządzania użytkownikami i kontrola dostępu do danych                       

Rozrachunki

– Wygodne i rozbudowane okna wyszukiwania i prezentacji rozrachunków

– Mechanizm wyszukiwania brakujących rozrachunków”                          

Obsługa Walut

– Walutowe potwierdzenia sald

– Możliwość wprowadzania dowolnej ilości kursów walut

– Obsługa dowolnej ilości kont bankowych dla Kontrahenta”                   

Automatyczne generowanie deklaracji i sprawozdań (RZiS, BILANS, PIT, CIT, VAT, JPK)

Sprawozdawczość zewnętrzna Podatkowa

– dokumenty dla urzędów, w tym wydruki informacji podsumowujących dla deklaracji VAT UE i VAT 27, wydruk kontroli podatkowej, należności, zobowiązań,

 – automatycznie generowanie plików JPK: JPK_VAT, JPK_Księgi Rachunkowe, JPK_WB (wyciągi bankowe)”                      

Wysyłka e-deklaracji elektronicznych na bramkę Ministerstwa (e-Deklaracje)                     

Automatyczny mechanizm rozliczania ulgi za złe długi               

Sage Connect – Automatyzacja wymiany danych między aplikacjami Sage pracującymi w odrębnych sieciach

Wysyłanie dokumentów z programu Sprzedaży

Odbieranie dokumentów w programie Księgowym                      

Przelewy elektroniczne – umożliwia współpracę z bankami w zakresie zlecania elektronicznych poleceń przelewów krajowych, przelewów walutowych, przelewów do organów podatkowych oraz do ZUS-u, a także odbierania wyciągów bankowych i poszczególnych operacji bankowych

Arkusze Analityczne:

Rozszerzona funkcjonalność w zakresie raportowania i analizy danych Możliwość tworzenia własnych szablonów raportów z danych programu księgowego (tj. Obroty, Rozrachunki, Rejestry VAT, Wiekowanie, Zapisy)

– Dostęp to tabel i wykresów przestawnych bez konieczności wysyłania danych do programu Excel

– Automatyczna aktualizacja raportów

– Możliwość obróbki danych i dostęp do tworzenia własnych formuł obliczeniowych podobnie jak w Excelu ”                           

Rozliczenia Międzyokresowe Kosztów i Przychodów

– Automatyzacja rozliczeń – Przychodów – przyszłych okresów

 – Automatyzacja rozliczeń – Przychodów – przyszłych okresów”              

Automatyka przeksięgowań –

Mechanizm Przeksięgowania kont umożliwia zdefiniowanie i wykonywanie okresowych przeksięgowań kont (rozksięgowanie salda jednego konta na kilka określonych kont wg ustalonych współczynników, którymi są stany innych kont o analogicznej strukturze analityki.”                          

Automatyka przeksięgowań – Automat przeksięgowań VAT

– Weryfikacja sumy księgowań na koncie VAT należny w danym okresie (np. 221-1)

– Weryfikacja sumy księgowań na koncie VAT naliczony w danym okresie (np. 221-2)

– Symulacja przeksięgowań i automatycznie przeksięgowania zapisów

– VAT należny do rozliczenia w okresach przyszłych (221-3)

– VAT naliczony do rozliczenia w okresach przyszłych (221-4)

– Wyszukiwanie błędów

– Uzgadnianie rejestrów VAT z zapisami na kontach

– Księgowanie rozrachunku do US – wyksięgowanie zbiorczo z kont na jakich VAT się znajduje”          

Środki Trwałe – Amortyzacja – rzeczowe aktywa trwałe

-grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)

-budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

-urządzenia techniczne i maszyny

-środki transportu

-inne środki trwałe (m. in. narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie a także inwentarz żywy nieprzeznaczony do uboju”                     

Środki Trwałe – Ewidencja środków (Numery seryjna, Numery Porządkowe, Cechy (jedna cecha na środek trw.)                     

Środki Trwałe – Ewidencja księgowa – Odpisy Amortyzacyjne (podatkowe i Bilansowe) i Centra Kosztów, Szablony Księgowań                       

Środki Trwałe – Ewidencja księgowa – Zmiana wartości środka trwałego i aktulizacje, Umorzenia i Korekty                           

Środki Trwałe – Ewidencja księgowa – Likwidacja środka – Sprzedaż, Likwidacja i Złomowanie            

Środki trwałe – Inwentaryzacja Środkow Trwałych

– Cechy

– Części składowe środków trwałych

– miejsca użytkowania i przypisanie do pracownika osoby odpowiedzialnej)”                           

Leasing, Wynajem, Dzierżawa ewidencjonowanie obcych środków trwałych wykorzystywanych w prowadzonej działalności gospodarczej na podstawie umów leasingu, wynajmu lub dzierżawy”           

Środki trwałe – Leasing:

– Kapitałowy

– Operacyjny

– Operacyjny dla samochodu z użytkiem prywatnym

– Operacyjny dla samochodu elektrycznego z użytkiem prywatnym”                    

Środki trwałe – Plan Spłat Rat

– MD (metoda degresywna)

– MU (metoda uproszczona)”                  

Kalendarz czynności Księgowych (zadania, przypomnienia)                      

Zawansowane Wczytywanie i Księgowanie wyciągów bankowych                         

Sprzedaż wysyłkowa (limity sprzedaży wysyłkowej do EU)                        

API (współpraca z produktami Sage, SOD, BRO)

Wymiary (Środki Trwałe i Księgowość)

Korespondencja 456

Budżetowanie – wymagany dodatek Sage Business Intelligence (BI)

Zmiany w Symfonia ERP Finanse i Księgowość 2023 znajdziesz tutaj:

Zadzwoń teraz