Skip to main content

Zmiany prawne w 2018 roku

Ciekawy jesteś co przyniesie rok 2018? Jakie zmiany nastąpią w przepisach prawnych? Poniżej krótka ściąga.

Ciekawy jesteś co przyniesie rok 2018? Jakie zmiany nastąpią w przepisach prawnych? Poniżej krótka ściąga.

Zmiany możemy posegrekować wg tego czego mają dotyczyć:

 1. PIT – Zmiania się spoósb rozliczania dochodów osób fizycznych. Od teraz będą to robić samodzielnie, wyłacznie przez deklarację PIT-37 lub PIT-36 (jeśli prowadzą działalnośc gospodarczą). W rozliczeniu za rok 2017 będzie obowiązywac inna kwota wolna od podatku i jej wysokjośc będzie uzalezniona od dochodów uzyskanych w 2017 roku.. Podczas wyliczania wynagrodzeń pracwoników nadal będzie uwzględniana kwota wolna w wysokości 1/12 z kwoty 556,02 zł. W PIT-37 lub PIT-36 trzeba będzie uwzglednić kwotę wolną w wysokości określonej ustawą z dnia 29-11-2016 (Dz. U. 2016 poz. 1926), czyli:
  • 1 188 zł – dla podstawy obliczenia podatku nie przekraczającej kwoty 6 600 zł
  • 1 188 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 631,98 × (podstawa obliczenia podatku – 6 600 zł) ÷ 4 400 zł, dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 6 600 zł i nie przekraczającej kwoty 11 000 zł
  • 556,02 zł. – dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 11 000 zł i nie przekraczającej kwoty 85 528 zł
  • 556,02 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 556 zł 02 gr. × (podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł) ÷ 41 472 zł, dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 85 528 zł i nie przekraczającej kwoty 127 000 złZ kwoty wolnej może skorzystać tylko ten podatnik, który rozlicza się wg skali podatkowej
 2. CIT – Podatek dochodowy od osób prawnych jest odprowadzany od dochodów spółek i innych osób prawnych, czyli jednostek posiadających osobowość prawną. Jest rodzajem podatku bezpośredniego. Podstawą opodatkowania stanowi dochód osiągnięty przez osobę prawną w danym roku podatkowym.Wyłączenia nie są stosowane do:
  • przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej, chyba że ustalenie przychodów jest wymagane dla celów określenia dochodów wolnych od podatku dochodowego,
  • przychodów z gospodarki leśnej w rozumieniu ustawy o lasach,
  • przychodów wynikających z czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy,
  • przychodów (dochodów) przedsiębiorców żeglugowych opodatkowanych podatkiem tonażowym.
  Opodatkowaniu podlega dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich ten dochód został osiągnięty. Dochód to nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym, jeśli koszt uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stała. Ustawa zawiera katalog zwolnionych podmiotów takich jak: fundacje, zrzeszenia itp. W takim przypadku zwolnienie obejmuje dochód, który jest przeznaczony na realizację wskazanych w ustawie celów społecznie użytecznych. Cele te muszą pokrywać się ze statutowymi celami działania tych podmiotów. Przychody podatkowe to w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, różnice kursowe czy wartości nieodpłatne lub częściowo odpłatnie otrzymane rzeczy, praw lub świadczeń. (art.12 ustawy). W 2018 r. pojawią się nowe wzory deklaracji CIT. Musisz być przygotowany do ich obsługi.
 3. VAT – w 2018 roku zacznie działąć nowy rejestr czynnych podatników VAT. Wykaz będzie zawierał: numer NIP, imiona i nazwiska lub nazwę, adres prowadzenia działalności gospodarczej, adres siedziby, numer rachunku rozliczemniowego podatnika, daty związane z rejestracją, wykreśleniem lub przywróceniem w rejestrze czynnych podatników VAT.  Ułatwo to kontrolę podatkową. Od 1 stycznia 2018 obowiązywac ma równiez nowa lista dłużników objęta Rejestrem Należności Publicznych. Dostęp do RNP będzie możliwy przez Portal Podatkowy Ministerstwa Finansów.
 4. Split Payment – czyli podział płatności za fakturę na kwotę netto i VAT. Kwota netto ma być przekazywana na konto sprzedającego a kwota VAT na konto będące pod nadzowrem Urzędów Skarbowych. System ma w sposób automatyczny dzielić wartość przelewu na kwoty netto i VAT i przekazywać je na właściwe konta odbiorcy. Konto VAT ma być zwykłym rachunkiem bankowym, prowadzonym bezpłatnie, który będzie jednak posiadał ograniczenia w dysponowaniu środkami wyłącznie na cele VAT. System ma być dobrowolny. Dla nabywcy oznacza to, że nadal będzie wykonywał jeden przelew za fakturę. Dostawca lub wykonawca usługi otrzyma jednak na swoje konto jedynie kwotę netto i tylko nią będzie mógł swobodnie dysponować. Co ważne, konieczne będzie także wprowadzenie istotnych zmian i dostosowanie systemów księgowych do nowych przepisów.
 5. Jednolity Plik Kontrolny – to zbiór danych dotyczących danego podmiotu gospodarczego podzielonych na 7 struktur. Jedna z nich JPK_VAT musi być raportowana do US co miesiąc wraz z deklaracją VAT-7. Pozostałe strukturu muszą być udostępniane na żądanie US. Film o obowiązkach podatkowych dla mikroprzedsiębiorców znajdziesz tutaj: https://www.youtube.com/embed/cCDEg2As2KU
 6. RODO – najważniejsze zmiany w RODO to:
  • Bezpośrednia odpowiedzialność przetwarzającego dane – organizacje, które przetwarzają dane osobowe pochodzące z innych firm, w trakcie świadczenia usług na ich rzecz (jak na przykład firmy dostarczające rozwiązania w chmurze), będą ponosić bezpośrednią odpowiedzialność za złamanie zapisów RODO, z włączeniem ryzyka otrzymania kary finansowej.
  • Zgłaszanie naruszeń – obowiązkiem administratorów danych będzie zgłaszanie do właściwego organu nadzoru przypadków wykrycia naruszeń, które mogą skutkować zagrożeniem praw i swobód osób, których dane zostały naruszone. Zgłoszenia takiego należy dokonać do 72 godzin od momentu wykrycia.
  • Nowe i rozszerzone prawa obywateli – przepisami RODO wprowadzone zostaje: „prawo do bycia zapomnianym”. Jest ono skierowane do obywateli, którzy życzą sobie, by ich dane osobowe zostały całkowicie usunięte z baz danych operatora. Przepisy uregulują uprawnienie do żądania przeniesienia danych oraz wzmocnią prawo dostępu i wglądu obywatela w jego dane
  • Wyznaczenie Inspektora Ochrony Danych Osobowych – obowiązkiem firm zatrudniających powyżej 250 osób zarówno kontrolujących, jak i przetwarzających dane, będzie wyznaczenie Inspektora Ochrony Danych Osobowych, który zastąpi dawnego Administratora Bezpieczeństwa Informacji.
  • Obowiązkowa inwentaryzacja danych i wymagania związane z dokumentacją – podmioty kontrolujące i przetwarzające dane będą zobowiązane od przygotowania i utrzymania wszechstronnych rejestrów dotyczących przetwarzanych danych. W rejestrach będą uwzględniane m.in. powody przetwarzania danych, kategorie podmiotów danych i danych osobowych, adresatów danych, rejestry międzynarodowych transferów danych, rejestry naruszeń i incydentów, rozwój i utrzymanie zasad ochrony prywatności dla każdej linii produktowej, przechowywanie potwierdzonych zgód na przetwarzanie danych itd.
  • Zgody – przepisy wprowadzą nowe (lub uzupełnią dotychczas obowiązujące) zasady uzyskiwania ważnych i weryfikowalnych zgód na przetwarzanie danych osobowych od osób, których dane dotyczą.
  • Transfer danych poza Unię Europejską – niedostosowanie się do zakazu przesyłania danych bez zachowania odpowiedniego poziomu zabezpieczeń będzie zagrożone możliwością nałożenia bardzo wysokich kar finansowych.
  • Poszerzony zostanie katalog danych osobowych podlegających szczególnej ochronie – do katalogu dodano m.in. dane genetyczne i biometryczne.
   1. ZUS – dotychczasowe przelewu do ZUS zostaną zastąpione jednym przelewn na indywidualny numer rachunku bankowego nadany przez ZUS.
Zadzwoń teraz